Mesopotamia  2017 Oil on linen; 59 x 64 cm € 1,495

Mesopotamia
2017
Oil on linen; 59 x 64 cm
€ 1,495